бити

Етимологія слова бити - Этимология слова бить 

Етимологічний словник української мови. Том 1. Стор. 186. 

Бити (1) (Оригінал тексту у вигляді зображення - нижче)

[біяти] «бити», бИвень,

[бИйниця] «бительня» Л,

[бийчАк] «ТС.» Л,

[бИлень] «бич ціпа», бИло «дошка для відбивання сигналів»,

[билка] «вид гри», бИтва, бительня,

[бетельня Ва], бительниця,

[битець] «каменяр»,

[бИтка] «бійка; розбите яйце; вид дитячої гри; гральна кістка; бительня»,

[бИтниця] «бительня», биток (кул.), биттЯ,

[битькО] «забіяка» Ж,

[биюра] «палиця, ломака» Л, биЯк «бич ціпа», бій, бійка, бійнИця, бійня,

[бійство] «бійка»,

[біЯк] «колун»  ЛЧерк, боЄць,

[бОїсько] «тік; побоїще Ж», бОїще «місце для бою; [тік Ж; бій Ж]»,

[бойка] «бойня; посуд для збивання масла» Л,

[бойко] «забіяка» Я,

[бойкун] «забіякуватий півень» Ж,

[бойло] «биття», бойнuця «бійниця», бойня, бойовИк, бойовИсько «битва; поле бою», бойовИще  «ТС.», бойок,

[бойчАк) «бительня» Л,

[боЯк] «боєць» Ж. битлИвий,

[бійкувАтий], [бійнИй] «буйний» Ж. бійнИчий,

[бОйкИй] Ж,[бОйний] «бойовий», бойовИй,

[вбИтки] «вид гри» Ж,

[вбОїско] «нечутливий до биття» ЛексПол,

[вибИванець] «побитий, покараний» Я.

[вибИванка] «ВИД тканини», вИбійка «ТС.»,

[вибивАчка] «колотушка» Я,

[вИбивка], [вИбій], «вибоїна; забій (у .шахті)», вИбійка «тканина з набивним візерунком», вибійник, вибОїна, вибійчАний «зроблений з вибійки»

[вибіяний] «Вибитий, штампований» Я

[визбОїти] «очистити від збоїн» Я відбивальник, відбuвач, відбИток, відбиттЯ, відбій, відбивнИй, д()бивАтися «домагатися;  добиратися»,  збивАлка, 

[збивАч] «скнара», збивАчка,

[збит] «збите з дерев листя» Я. збИтень, збиттЯ,

[збий] «витоптаний скотиною посів» Л, збій «Тс.; [витоптаний худобою переліг, місце, де часто їздять] Я»,

[збійник] «розбійник»,

[збой] «ноги, голова, хвіст зарізаної тварини Л; місце з каламутною водою Дз; збільшення води при березі  від вітру  Мо»,  збойка, 

[збої] «стоптана худобою цілина» Я,

[збоїни] «побита солома; [ноги, голова, хвіст за­ різаної тварини Л]»,

[збоїч] «Ляда (ткацька)»,

[збоїще] «Тирло; битва» Ж, Пі,

[збОя] «пробоїна» (мет.) Ж, збивальний,

[збоецький] «розбійницький», забИвка «те, чим забивають отвір»,

[забИйця] «убивця»,

[забИйство], забиттЯ, забій, забійник,

[забійниця] «знаряддя для вби вання ховраха; бодня  для  одягу  Я»,  забіЯка, забОїна «вибоїна; [замет]»,

[забОй] «завірюха» Л,

[забОйство] «убивство»,

[забИтний] «засніжений» Ж, забійчий, забіякуватий,

[забоїстий] «занесений снігом; сніжний»,

[забойний] «ТС.», набивальник, набИванка «тканина з набивним візерунком»,

[набИвач] «палка  для набивання борошна в мішкю>,

[набИвачка] «ТС.», набИвка «те, чим щось набивають»,

[набИвок] «жвавий попит; нав'язуваннЯ» Ж,

[набиЯк] «шомпоЛ» Ж,

[нАбівка] «верхня половина ляди у ткацькому станку», набій, набійка «пластинка,  прибита  до  каблука», 

[набивом]  «насильно» Ж, набивальний, набивнИй,

[набойчатий] «З набивної тканини» Ж, навбИтки (у виразі гратися н.), навперебuвки, навперебій, наперебій, недобиток, 

[обИвка] «обиття» Ж,

[абиЯк] «бияк (ціпа)» ВеБ, оббиттЯ, оббИвка, оббивалка, оббивальник,  оббивач,  оббивальний,  перебuвАльник, перебивач (полігр.), перебИв­ ка,

[перебИйкоl «хто перебиває мову» Ж, перебій,

[перебійниця] «жердина для прибивання дерев у плоті» Ж, перебієць «борець, учасник поєдинку», [перебоєць Ж, перебійця Пі] «ТС.»,

[перебой] «Перешкода» Ж,

[перебоїна] «перекладина, перегородка»,

[перебойна] «ТС.>> Ж, перебuвнuй,

[перебИвчастий] «безладний, переривистий»,

[перебИвчивий] «ТС.>>, перебійний, підбИтися «Піднятися вгору; стомитися», підбИвка «підкладка»,

[підбитенЯк] «чорний каптан, опушений білими овчинамю>,

[підбитЯк] «ТС.», підбиттЯ, підбій, підбійка,

[підбіЯк] «сердак на овчині»,

[підбоя] «підпори» Ж, підбивальний, підбивнrІй, підбійчаний,

[побИванка] «поразка»,

[побійка] «ТС.» Ж,

[побивач] «покрівельник; колотушка  бондаря», Ж,

[побивач] «знаряддя для набивання обручів»,

[побИвачка] «ТС.», побиттЯ, побій,

[побійця] «забіяка» Ж, побої, побоїще,

[побойовИсько] «побоїще», [побойовИще] «тc.»,

[прибивач] «знаряддя для вибивання саморобних мідних гудзиків», прибИвка, прибій,   

[прибійнuця] «частина знаряддя для ви готовлення коробок», прибивнИй, прибійний, пробИвач, пробИвка, пробиттЯ, пробій, пробійник,

[пробоєць], пробоїна, [пробишака] «розбишака», пробивнИй, пробивальний, пробійний,

[пробоєм] «напролом»,

[розбивач]  Ж,  розбИвка,розбмиия, «уламок», 

[розбиш]  «розбійник», розбишака, розбишацтво, [розбиЯка] «забіяка, розбишака», розбій, розбійник, розбійництво, [розбійство], розбіЯка,

[розбой] «верстат для виготовлення килимів» Мо,

[розбивнИй], розбитнИй, розбишакуватий, розбійний «узятий розбоєм>>, розбійничий, розбійничати, розбишакувати, убИвець,  убИвця, убИвство,

[убій] Ж, убійник, убоїсько, убоїще, убИвчий,

[убійний] Ж, убійчий;

- р. бить, бой, бр. біць, бой, др. бити, бой, п. вл. Ьісh, bОj, ч. biti, boj, слц. bitch, boj, нл. bis, boj, полаб. bait «молотити, бити», болг. бИя, бой, м. бие, боj, схв. бити, боj, слн. biti, boj, СТСЛ. БИТИ, Бои; - ПСЛ. biti (< *bltei або *beitei), боjь, утворення від двох різновидів того самого кореня; походить від іє. *bhei(е)-/bhoi-/bhї-, що простежується також у ав. двн. bїhal «сокира>>, нвн.  byente «б'ють», Beil «ТС.», лат. per-fiпёs «розбиваєш>>, вірм. bir «дрючок, палка», ірл. benim «ріжу, б'ю», biail «сокира>>,  гр. fitros «поліно,  колода,  стовбур».- Критенко Вступ 554-555; Шансю~й ЗСРЯ І 2, 12 О, 152; Фасмер І 1 О9, 185; Преобр. І 2 О-27; БЕР І 5152; Skok І 1 О1-1 О2; 3ССЯ 2, 99-100; Sl. prasl. І 251-252; Sadn.- Aitz. V\Vb. І  310-314; Bern. J 117; Pokorny 117118.- Пор. бИл О 2 , бич.  

Бити - бить - beat в Словаре UkraineClub

Beat - бить в The same - те ж саме

 

Етимологія слова бити - оригінал тексту з Етимологічного словника